Nr. Broby Fri- og Sportsefterskoles alkoholpolitik

Formålet med denne alkoholpolitik er:
At formulere skolens holdning til alkohol
At opbygge en sund adfærd omkring alkohol
At arbejde forebyggende i forhold til børn og unges brug af alkohol
At voksne er bevidste om signalværdien i forhold til brug af alkohol og om at være rollemodeller for børn og unge
At alkoholpolitikken for børn og unge skal medvirke til dels at reducere synlighed og tilgængelighed af alkohol, dels til at unge og senere voksne får en bevidst og fornuftig holdning til omgang med alkohol
At vi ønsker en kultur, hvor fællesskaber og samhørighed ikke forudsætter indtagelse af alkohol
Børn og unge lærer både af, hvad voksne siger, og af hvad de gør. Derfor kan voksne give børn og unge et fornuftigt forhold til alkohol ved selv at have det. Voksne kan fx vise, at man sagtens kan more sig uden alkohol.

Facts om alkohol:
Der er flere grunde til, at skole og forældre i fællesskab skal medvirke til at bremse unges forbrug af alkohol:
Det er blandt børn og unge, der ryger og drikker, at vi senere finder dem, der eksperimenterer med stoffer.
Lovgivningen signalerer, at børn under 16 år ikke bør drikke alkohol.
Alkohol påvirker børnenes hjerner, der er under udvikling. Alkohol nedsætter bl.a. hukommelsen og indlæringen.
Børn, der ikke drikker alkohol, vil sjældnere begynde at ryge og eksperimentere med andre stoffer.
Sen alkoholdebut nedsætter risikoen for, at den unge senere får et stort alkoholforbrug og udvikler alkoholproblemer
Unge der ikke drikker alkohol, er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøer

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Det betyder i praksis:
Alkohol må som udgangspunkt ikke nydes på skolens område
Arrangører af særlige arrangementer kan ansøge om tilladelse hos skolelederen, om indtagelse af alkohol ved. f.eks. receptioner og personalefester
Alkohol må ikke indtages, hvor der er børn under 16 år tilstede
Skolen serverer ikke alkohol til arrangementer med elever og forældre
Elever drikker ikke alkohol til fester eller arrangementer i skolens regi som fx lejrskoler

Samarbejde med forældre
Når forældre mødes på forældremøder o. lign. er der mulighed for at diskutere og lave aftaler om fx udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester. Skolen arbejder for at udskyde børnenes alkoholdebut til de er fyldt 16 år.

Forældrene er rollemodeller både i forhold til rygning og alkohol, og en fælles holdning blandt forældre understøttet af skolen, vil virke meget stærkt og præventivt i forhold til de unges forbrug af alkohol samt udskydelse af alkoholdebut.

Ved forældremøder i 7. – 10. klasse drøftes spørgsmålet om alkohol, rygning og evt. hash og andre stoffer. Skolen har et samarbejde med Fåborg/Midtfyn Kommunes SSP-konsulent, sundhedsplejerske o.l., der bl.a. kan formidle faktuel viden om både alkohol, tobak og stoffer, om de unges fest- og alkoholkultur og om hvilke metoder der virker.

Elevinddragelse
Skolen bringer alkohol, rygning og andre rusmidler op som obligatorisk tema i undervisningen i 7. – 10. klasse. Hvis der skønnes et behov, inviteres elever og forældre til et fælles møde, hvor der bl.a. holdes oplæg om alkohol, tobak og stoffer. Her drøftes holdninger til og konsekvenser af indtagelse af alkohol, rygning og rusmidler.

Børn af forældre, der synes det er o.k., at børnene drikker alkohol, drikker 10 gange så meget som børn, hvis forældre synes, det er helt forkert.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

0. klasse

På Broby friskole starter man i 0. klasse efter sommerferien i det skoleår barnet fylder 6 år.

Inden skolestart har barnet gået i forårsklassen og har her lært klassekammerater, skolen og lærere godt at kende.

I 0. klasse har vi fokus på, at børnene trives, er trygge og bliver glade for at gå i skole. Dette er betydningsfulde for deres fremtidige skolegang.
Dagene og undervisningen tilrettelægges, så der er en naturlig fordeling af leg og undervisning. I den vekslende tilgang mellem undervisning og leg, er der mulighed for at forstå sig selv i de nye skolerammer.

Vi er i 0. klasse opmærksomme på, at børn lære forskelligt og fagligt er forskellige steder. Vi forsøger derfor, at differentiere undervisningen og tilrettelægge den, så den tilgodeser børnenes individuelle behov og læringsstile.

Skolens værdisæt

Bliv ny elev

 

93385887 2575730059197690 2743218594325200896 o 93480897 2575730149197681 2028771606637051904 o

Kære forældre

Alle landets friskoler har fået et nyt fælles magasin, som udgives af Dansk Friskolemagasin, hvor du/I/vi er medlem.
I dag lanceres første nummer og vi inviterer dig til at læse de mange historier gratis via en app, som kan downloades via understående links.

Læs om...
- Hvordan friskole- og byfællesskabet i Astrup har reddet byen.
- Hvordan en friskole blev afsætsrampe for Emmelie de Forrest
- En guide til det bedste forældrefællesskab i klassen.
- og meget mere!

Hent appen nu…
Iphone/Ipad: https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computer: http://www.e-pages.dk/friskolen

Events, ekstramateriale, video og abonnement – www.magasinetfriskolen.dk

Ønsker du efter digital læsning at få dit eget trykte magasin ind ad døren otte gange om året, så henvend dig til skolens kontor.
Køber du et abonnement igennem skolen, kan du nøjes med 99,50 kr./halvår.
Alternativt kan du købe det direkte fra Dansk Friskoleforening til 175 kr./halvår. (www.friskoler.link/abonnement)

Referat bestyrelsesmøde den 15.03.2022

Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask
Afbud: Per Crone, Rikke Thrane, Peter Dalsgaard

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Skolenyt
Friskolen: Lene Kroløkke er startet.
9. klasse har været på skitur med efterskolen.
Har holdt fastelavn det var en super god dag.
Planer om forældremøder i alle klasser her i foråret.
Planlagt en pædagogisk dag her på skolen.
Udvikler videre på ordblindevenlig undervisning.
Proceshjul omkring hvad man gør hvis der er udfordringer i klasserne.

Efterskolen: Lige kommet hjem fra skitur – god tur, dejlige elever.
Vi skal snart have Nye elevers Dag, begynder så småt at planlægge det næste skoleår. Kigger så småt på fagfordeling også.

SFO: Er glad for deres nye køkken – det fungerer så godt.
Forældrekaffe næste uge.
Valghold overbygningen kan vælge at komme i SFO.

3 AKT-lærer
Camilla Stærmose fortæller om sit arbejde og hvad hendes uge går med på skolen.
Overskriften er meget trivsel.
Fokus på samtaler med elever, forældre og også lærerne.
Netværksmøder med Mette Marstrand, med i ressourcegruppe og teamudvikling.

4 Evaluering af bestyrelsens arbejde
Kigger på hvad bestyrelsen har lavet det sidste år:
Exitplan
Indkøringsplan
Flere til generalforsamlingen
Kulturen mellem fri- og efterskolen
Forældrerepræsentanter fra efterskolen i bestyrelsen
Køkkenrenovering

5 3 års plan
Ledelsen har været på et ledelsesdøgn – hvor der er drøftet en 3 års plan
Hovedpunkter for begge skoleformer er:
Ro – Stabilitet - Kvalitet – tydelig og forbedret kultur

6 Fremtidig skolebusordning
Snak om at kunne bibeholde skolens busordning med andet end pædagogmedarbejder -timer.

7 Generalforsamling
Onsdag d. 6. april kl. 17.00 spisning derefter kl. 18.00 generalforsamling, med mulighed for aktiviteter for børn i hal 3.
Helle Rex og Lars Lykke er på valg de modtager genvalg
Peter Dalsgaard er på valg og genopstiller ikke.

8 Bestyrelsens punkt
Ingen kommentarer

9 Evt
Bus 110 + 111 ruten her til skolen og til Odense står ikke for skud i første omgang i forhold til nedlæggelse af ruten.

Generalforsamling: Onsdag d. 6. april
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 18.00

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her