FORMÅL MED FAGET DANSK

Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i os og omkring os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, drømme og anelser i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering at give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre. Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, mytiske, eventyrlige, det socialrealistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng. Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab.

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

Delmål 2 Efter 6. klassetrin

Det talte sprog:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget forståeligt og klart i fortælling samt samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, infor-mation, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
 • bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher
 • lytte aktivt til bl.a. eventyr, sagn og myter, sange og salmer og følge op med analytiske og
 • vurderende spørgsmål
 • fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling
 • forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog - læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
 • bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
 • læse lette norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog - skrive:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
 • bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster og bruge regler for sammensætninger
 • bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer
 • bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster
 • skrive en sammenbundet, letlæselig brugsskrift med passende hastighed
 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik – et skrivekursus om tifingersystemet skal gennemføres i 3. klasse; senest i 4. klasse.
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning• bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.

Sprog, litteratur og kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden og have viden om sprogets poetiske funktion
 • udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende betydningen af sproglige virkemidler
 • skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne
 • finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i drama, billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner
 • søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.

Formål med faget dansk

Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i os og omkring os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, drømme og anelser i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering at give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre. Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, mytiske, eventyrlige, det socialrealistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng. Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab.

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

Mål efter forløbet 1. - 2. klasse.

95% af børnene bliver indholdslæsere, således at de har lyst til at anvende læsning og selv er i stand til at angribe og læse tekster indenfor egen erfaringsverden, samt at de har erfaret at skriftsproget kan give oplevelser og viden.

Læse

Vi vil arbejde på at bibringe eleverne forskellige læsestrategier, således at eleverne kan vælge den strategi, der passer bedst til deres måde at lære på. Eleverne skal have udfordringer på deres eget niveau og der vil derfor være en stor grad af undervisningsdifferentiering i læseudviklingsprocessen.

Delmål ved slutningen og 2. klasse.

 • Sikkerhed i bogstavernes navn, form ( både små og store bogstaver ) og lyd.

 • Kan benytte en til en korrespondance.

 • Vide at sprog er opbygget af ord og sætninger.

 • Kan anvende forskellige læsestrategier

- Ydre læsestrategier

  • Kontekst
  • Semantisk bevidsthed
  • Forforståelse
  • Billeder
  • Syntaktisk bevidsthed.
  • Ordbilleder

- Indre læsestrategier

  • Ordbilleder
  • Fonologisk analyse
  • Fonemsekvenser
  • Stavelsessekvenser
  • Morfemer

 • Benytter selvkorrektion, og hypoteseafprøvning
 • Kan læse ukendte og alderssvarende tekster uden hjælp.
 • Kan læse en tekst op for andre.

Skrive

 • Skrive enkle fiktive genrer som historier og eventyr.
 • Skrive ud fra:

  • Fantasi
  • Oplevelser
  • Billeder
  • Læste tekster

 • Skrive berettende.
 • Skrive kronologisk.
 • Stave til lydrette og hyppige ord
 • Kender forskellige ordklasser og bøjningsformer.
 • Skrive de små og store bogstaver i håndskrift. Sammenhængende skrift starter, når eleverne er parate.
 • lære computeren at kende.
 • Anvende lektiebog.

Kommunikation

 • Er opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
 • Kan udtrykke sig i dramatisk form.
 • Opmærksomhed på sprog, sprogbrug, sprogrigtighed,
 • Kende enkle sproglige virkemidler.
 • Vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog.
 • Vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores.
 • Finde information i forskellige medier.

Tale

 • Kan samtale om og udtrykke egen forståelse af tekster og andre udtryksformers handling, tid og sted..
 • Kan genfortælle en handling i en tekst.
 • Være bevidst om kropssprog og stemme som udtryksmiddel.
 • Lytte aktivt.

Mål for børnehaveklassen

Målet for børnehave klassen er, at elevernes interesse for sprogets form og indhold er vakt, at eleverne bliver sprogligt bevidste, at de er parate til at lære sig at læse og skrive, samt at de har erfaret at skriftsproget kan give oplevelser og viden.

Delmål ved slutningen af børnehaveklassen.
Undervisningen vil overvejende gives i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Den viden og de erfaringer børnene allerede har tilegnet sig, videre udvikles og forfines gennem børnehaveklassens sproglige aktiviteter.

Sproglege
Eleverne skal have mulighed for:

 • at få indsigt i sprogets lydstruktur, og skærpe sin auditive skelneevne.( Eks. rim og remser )
 • at udvikle deres ordforråd og begrebsverden.
 • at sprogets grammatik, ord og sætningsopbygning undersøges og udvikles.

Samtale og dialog

 • at børnene får mulighed for at lytte, tale, og spørge
 • at tale efter tur, og bruge det andre har sagt.
 • at fortælle eller forklare noget for andre.
 • at erfare at sprog er et middel til at blive bevidst om egne tanker og ideer.

Fortælling og oplæsning

 • skal tage udgangspunkt i emner og temaer som optager børnene.
 • skal fremme børnenes engagement, nysgerrighed, undren, meddigtning og spørgelyst.
 • Børnene skal selv have mulighed for at fortælle, fabulere, og genfortælle med anvendelse af forskellige udtryksformer.
 • Børnene skal kunne lytte aktivt til oplæsning og fortælling.

Opdagende læsning og skrivning.

 • Læser ( finder ) og skriver ( tegner) sit eget navn.
 • Kender læseretningen, at man læser fra venstre mod højre, oppefra og nedad og ved, hvordan man skifter linje.
 • Har opdaget og viser at det skrevne ord "kan man sige".
 • Barnet kan legelæse og evt. bruge forforståelse som læsestrategi.
 • Kan legeskrive.
 • Kan udtrykke sig i billeder.
 • Kan læse billeder.
 • Kan næsten alle bogstavers navn, form ( de små bogstaver vægtes mest ) og lyd.
 • Dramatisering og visualisering benyttes.

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her