Slutmål engelsk efter 9. klassetrin


Kommunikative færdigheder
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt
 • præsentere et emne, alene eller sammen med andre, ved hjælp af praktisk-musiske udtryksformer
 • redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.

Sprog og sprogbrug
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt
 • afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende en basisviden om gængse teksters opbygning
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser
 • have en udtale, der ligner britisk og amerikansk sprogtone
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den

sproglige form

 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig.

Sprogtilegnelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen
 • være bevidste om, hvordan de bedst tilegner sig engelsk
 • anvende kommunikationsstrategier, først og fremmest at omskrive og bruge overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
 • vælge lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold og lytte efter væsentlige detaljer
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • vælge læsestrategier i forhold til teksttype og situation, herunder at læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof
 • anvende læsestrategier, skimming og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information
 • udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • anvende ordbøger, grammatiske oversigter
 • bruge stavekontrol hensigtsmæssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser
 • gennemføre en aktivitet individuelt og i par- og gruppearbejde
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.

Kultur- og samfundsforhold
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger
 • benytte informationer fra engelsksprogede kilder
 • belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail.

Delmål engelsk efter 7. klassetrin


Kommunikative færdigheder
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå tilstrækkeligt for at kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner
 • stille spørgsmål og udveksle informationer og ideer inden for kendte og centrale emner og situationer
 • fremføre et rollespil for tilskuere
 • præsentere et forberedt emne i form af planche, lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil
 • referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
 • læse enkle personlige breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen
 • læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster, bl.a. med støtte i lyd- og billedmedier
 • uddrage informationer fra forskellige medier i tilrettelagte forløb
 • udtrykke fantasi og oplevelser i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser.

Sprog og sprogbrug
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende almindelige omgangsformer på engelsk
 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • anvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • udtale sproget, så det er umiddelbart forståeligt
 • anvende en viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former, når fokus er på den grammatiske form
 • stave hyppigt forekommende ord.

Sprogtilegnelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at bruge engelsk uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrive eller bede om hjælp til at udtrykke sig
 • gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning
 • anvende en grundlæggende viden om læsestrategier, især skimming, skanning og læsning efter hovedindhold
 • anvende computeren til kommunikation
 • foretage "ord til ord" opslag i en ordbog
 • udnytte en grundlæggende viden om skriveprocessens faser
 • anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

Kultur- og samfundsforhold
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med skønlitterære tekster
 • drage sammenligninger mellem bl.a. højtider, geografiske og historiske forhold i egen og fremmed kultur
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, først og fremmest i forbindelse med e-mail og samarbejdsprojekter.

Engelsk

Formål:
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Dansk i udskolingen

Formålet for faget dansk:

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
Stk. 3.
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Trinmål for faget Dansk

Efter 9. klasse
Vi har arbejdet ud fra "fælles mål". Understregningerne er vores egne tilføjelser

Det talte sprog:


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kunne lede møder og styre diskussioner

 • udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd

 • skelne mellem "privat" sprog og "offentlig " sprog.

 • fremlægge og formidle stof, i større forsamlinger, med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten som fx smart board m. diverse computerprogrammer.

 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

 • læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning

 • lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling

 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation

 • forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog (læse):

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster

 • læse sprogligt udviklende tekster

 • bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk

 • anvende hensigtsmæssige læseteknikker bevidst

 • anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad

 • fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form

 • læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert

 • læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet

 • læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste

 • fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur

 • foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning

 • opleve glæden ved at læse bøger

 • læse norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog (Skrive)

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beherske skriftsproget i forskellige genrer

 • indsamle stof og kritisk disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen

 • skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation

 • skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med varieret, nuanceret ordforråd og sætningsbygning

 • forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster

 • layoute tekster, så det fremmer kommunikation og vidner om æstetisk bevidsthed

 • beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift

 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab

 • kunne anvende informationsteknologi kritisk med reference til benyttede kilder

 • bruge skrivning bevidst og varieret som støtte for tænkning.

 • Opleve glæden ved at formulere sig

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden

 • vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer

 • karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog

 • kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget

 • beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

 • gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation

 • forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster

 • vise indsigt i – og kunne anvende et bredt udsnit af genrer

 • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse

 • gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler

 • gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg

 • vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer

 • anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i

 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form

 • søge og anvende information og dokumentere kendskab til kritisk anvendelse af søgeresultaterne

 • udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden.

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her