Retningslinjer for matematik i alle klassetrin

Lommeregner: Lommeregneren tages ikke i anvendelse som et matematikredskab i indskolingen. Vi mener at eleverne skal beherske de forskellige regningsarter før de bliver præsenteret for lommeregneren.
På mellemtrinnet anvendes den i begrænset omfang – fx som rette redskab. I overbygningen indgår lommeregneren som en naturlig del af undervisningen.

Skriftlighed og afleveringer: I indskolingen anvendes engangsmateriale. Skriftligheden er derfor begrænset, dog trænes der i at skrive tallene korrekt og pænt.
Eleverne afleverer ikke større skriftlige opgaver.
På mellemtrinnet kan introduceres regelmæssige skriftlige afleveringer i begrænset omfang.
I overbygningen vil der jævnlig indgå skriftlige afleveringer.

Arbejdsmetoder: På alle tre trin (indskoling, mellemtrin, overbygning) lægges stor vægt på den mundtlige dimension, hvor eleverne fortæller og lytter til hinandens erfaringer. Eleverne bliver dels gode til forklarer sig, og de reflekterer over matematikken, samt at det er et godt evalueringsredskab for læreren.

Anvendelse af IT: Skolens computere anvendes helt nede fra de små klasser. Skolen har nogle gode matematik-programmer, som styrker elevernes matematikfærdigheder. Regneark anvendes på de ældste klassetrin.

Undervisningsmaterialer
Kontext bruges nu i alle klasser. Kontext er et system med åbne opgaver og flere svar og dermed også et system hvor facit kan diskuteres i en positiv ånd. De åbne opgaver kræver et forhånds kendskab og dermed mener vi ikke at bogen skal stå alene. Derfor bruges i alle klasser undtagen 0. klasse Rema som et supplerende materiale, for at opnå tilstrækkelig basis inden bogens forskellige afsnit.

Prøver og karakterer
Elever i 8. og 9 klasse får halvårskarakterer og mulighed for at gå til terminsprøve. Ligeledes tilbyder skolen folkeskolens afsluttende prøve.

Evaluering: Den daglige evaluering finder sted i den mundtlige dimension, hvor der bruges meget til på at snakke omkring de tanker man har gjort sig. Dette er med henblik på at udvikle elevernes begrebsdannelse.
Derudover kan større emner eller forløb evalueres gennem opgaver og problemstillinger, som kræver at eleverne anvender tidligere gennemgået stof for at kunne lave en besvarelse på opgaven eller problemstillingen. Denne form for evaluering kan foregå på mange måde fx mundtligt, kontrolark, tegninger, praktiske opgaver osv. - alt efter hvad der passer til emnet.

Matematik i 7.-9. klasse

Matematikkens hus tog sit afsæt i børnehaveklassen. Fundament og hus blev bygget i indskolingen og på mellemtrinet. Nu er det overbygningen der skal ind og have detaljernes rigdom med. Eleverne sidder nu med en masse viden som skal sættes i spil, så udfordringen bliver et godt og solidt hus der kan klare de fremtidige udfordringer. Et hus der skal summe af energi med matematikken i spil.

7. klasse

FORMER OG DIMENSIONER
Almen geometri
Koordinatsystem, retning og vinkler
Form og Areal
Rum og overflade

TAL OG STØRRELSER
Brøktal
Decimaltal, brøktal, procent
Forhold

DATA OG CHANCE
Beskrivende Statistik

MØNSTRE OG SAMMENHÆNGE
Regneregler
Formler

8. klasse

Arbejde med Geometri
Almen geometri
Pythagoras
Perspektivtegning
Koordinatsystem
Areal

Arbejde med tal og algebra
Algebra
Negative tal
Ligninger
Funktioner
Potens
Værktøjer

Matematik i anvendelse
Procentregning
Brøkregning
Statistik
Sandsynlighedsregning
Værktøjer

Kommunikation og problemløsning
Mundtlig matematik
Variable
Symboler

9. klasse

KOORDINATSYSTEMET
Formlen for en lineær funktion
Intervaller og uligheder
Omvendt proportionalitet

PENGE OG ØKONOMI
Renteberegning
Skatteberegning

ALGEBRA OG FUNKTIONER
Reduktion
Ligninger
Kvadrattal og kvadratrødder
To ligninger med to ubekendte
Uligheder
2. gradsfunktioner

STATISTIK

KOMBINATORIK OG SANDSYNLIGHED

GEOMETRI, repeterende

Matematik i 4.-6. klasse

Matematikkens hus i 4.-6. klasse.
Så skal der bygges hus. Fundamentet er støbt og kun fantasien sætter grænser for det arbejde der kan sættes i spil her. På mellemtrinet tages der hele tiden afsæt i basismatematikken og arbejdes videre der fra. Her har eleverne en indsigt i matematikken som gør dem i stand til at tænke mere abstrakt og hjælpe dem i deres tilgang til de nye matematiske områder der indgår i bogsystemet på dette niveau, som f.eks. brøker og ligninger. Her indgår samtalen som en utrolig vigtig del af læringen mellem lærer/elever, men sandelig også mellem elev/elev - ord på processen. Facit er helt fint, men kun hvis man kender sin vej derhen. Det kunne jo være den vej ens hus lå på!

4. klasse
TAL OG STØRRELSER
Gange
Dividere
Brøktal
Decimaltal
Måling: mm – cm – m & g – kg & tid

FORMER OG DIMENSIONER
Form og tegning
Areal og omkreds

DATA OG CHANCE
Data
Tag Chancen

5. klasse
TAL OG STØRRELSER
Store tal – negative tal
Decimaltal og brøktal
Procent
Måling

FORMER OG DIMENSIONER
Vinkler
Koordinatsystem
Rundt eller kantet
Rumfang

DATA OG CHANCE
Grafer og diagrammer

MØNSTRE OG SAMMENHÆNGE
Ligninger og talfølger
Geometriske mønstre

6. klasse
TAL OG STØRRELSER
Store tal – negative tal
Decimaltal og brøktal
Procent
Måling

FORMER OG DIMENSIONER
Vinkler
Koordinatsystem
Rundt eller kantet
Rumfang

DATA OG CHANCE
Grafer og diagrammer

MØNSTRE OG SAMMENHÆNGE
Ligninger og talfølger
Geometriske mønstre

Matematik i 1.-3. klasse

Matematikkens-hus i 1.-3. klasse.
I bh. klassen har eleverne været ude og samle materialer ind og det første spadestik er taget til huset. Et fundamentet skal bygges i indskolingen og være bærende for det videre liv i matematikken. Matematikkens base åbner nye områder for eleverne, som de ikke har arbejdet med før og den vej ind i matematikken skal være så rig på matematiske oplevelser/opdagelser at fundamentet bliver så stabilt, som overhovedet muligt.

Tal og størrelser
Former og dimensioner
Data og chance
Mønstre og sammenhæng

Hvert af de fire områder er selvstændige matematiske forløb struktureret efter det, vi har kaldt undervisningshjulet. Forløbende er bygget omkring en kontekst, som appellerer til elevernes fantasi. Alle de faglige spørgsmål som "Hvor mange er der?", "Hvad koster den?", "Hvor mange er der i alt?", "Hvordan ser den ud?" bygger på behov, ønsker, nysgerrighed og dilemmaer hos medlemmer af Familien Tal.

Undervisningshjulet i indskolingen 1.-3. klasse gennemløber fire faser:
Fase 1: Forhåndserfaring gennem værkstedsarbejde.
Fase 2: Kontestforståelse gennem oplæste og diskuterede historier om Familien Tal.
Fase 3: Opgaveløsning – fordybelse og træning.
Fase 4: Evaluering

1. klasse
optælling
tælleremser
antalsbestemmelse ved addition og subtraktion
begreberne "flest" og "færrest"
begreberne "det dobbelte" og "halvdelen"
deling af antal
regnehistorier
talfølger
matematik fra hverdagssituationer.

3. klasse
Plus
Minus
Gange
Dividere (introduktion)
Tabeller til grafer og grafer til tabeller
Tid
Måling
Begyndende geometri: navngiv figurer, areal og omkreds, spejling og flytning

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her