Kære forældre

I inviteres hermed til åbent orienteringsmøde angående den kommende forårsklasse der starter april 2019. Mødet er både for jer, der har skrevet jeres barn op på Broby Friskole, men også for de forældre, der endnu ikke har taget endelig stilling til skolevalg.

Mødet afholdes tirsdag den 04. december kl. 18.00 - kl. 19.30.

I bedes venligst tilmelde jer senest den den 28.november på info@brobyfriskole.dk

Mødet finder sted i børnehaveklassens lokaler og har følgende dagsorden:

Generel orientering om Broby Friskole
Information om tidlig SFO-start og vores forårsklasse
Daligdagen i SFO’en
Kort om børnehaveklassestart
Evt. rundvisning

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

Ulrik Lind
Forstander

Politik om brug af de sociale medier på Broby Fri- og Sportsefterskole

De sociale medier er blevet en væsentlig del af vores dagligdag. Både på jobbet, i fritiden, inden for sport, nyheder, hobbys og i skolen fylder de sociale medier rigtigt meget. Det er en naturlig udvikling som vi som skole ser meget positivt på, men også samtidigt er opmærksom på i forhold til dialogen mellem skole og hjem.

Broby Fri- og Sportsefterskole bygger på et forpligtende samarbejde og en tillidskultur, hvilket betyder, at man i høj grad skal være ansvarsfuld også i sit ansvar som forældre for dialogen med skolen.

De sociale medier udgør mange ting, f.eks FaceBook, Instagram, Snapchat, Blogs, Twitter og ikke mindst vores eget Viggo (skole intra). Viggo er det redskab der sikrer at persondata-sikkerheds hensyn varetages, hvorfor vi i dialogen mellem skole og hjem opfordrer til at Viggo anvendes ligesom vi forventer at man holder sig orienteret om aktiviteter og tiltag på skolen via Viggo.

Et socialt medie som eks. FaceBook er velkommen som elev/forældre fora, men ligger uden for skolens muligheder for at være i dialog. Derfor vil vi fra bestyrelsens og ledelsens vegne bede jer som forældre agere ansvarsfuldt såvel som tillidsfuldt når tonen eller emnet drejer sig om skolen, lærer, elever eller samarbejdet forældre imellem. Det betyder med andre ord, at vi på Broby Fri- og Sportefterskole ikke accepterer:

 • Misbrug af sociale medier til trusler, mobning, billeder, urigtige oplysninger og chikane af elever, ansatte eller skolen som helhed. Mangel på efterlevelse betragtes som overgreb på den enkelte elev, ansatte eller skolen som helhed. Her vil skolens trivselsstrategi træde i kraft.

 • En elev, ansat eller skolen som helhed har ret til at sige fra, når denne føler den personlige grænse er nået. Misbrug af sociale medier til chikane af elever, ansatte og skolen som helhed er ikke kun en privat sag for den forurettede part, men en sag som skolen og skolens bestyrelse ser alvorligt på.

 • Et overgreb mod en enkelt ansat behandles som et overgreb mod skolen.

For at forældre og lærere på bedste vis kan skabe de optimale betingelser for kommunikationen mellem skole og hjem, er det vigtigt at dialogen mellem de voksne ikke går gennem eleven, de sociale medier eller andre, men altid sker direkte mellem forældre og lærer/skolen. De har i fællesskab ansvaret for, at der er klare linjer og god stemning.

Skolen påtager sig at hjælpe elever og ansatte til en god etik for brugen af internettet og de sociale medier og udøvelse blandt andet gennem tilbud fra SSP konsulent. Som forældre på Broby Fri- og Sportsefterskole stiller vi krav til det fællesskab, der er nøgleordet på vores friskole. Det betyder at alle bærer et ansvar for at bidrage til det sociale liv på skolen, samt, at alle har et medansvar for at få tingene til at fungere også på de sociale Medier. Se i øvrigt mere i Håndbog for elever og forældre.

Det er skolens ledelse og bestyrelse meget vigtigt at en god tone holdes både på de sociale medier og i dialogen. Som hovedregel involveres bestyrelsen ikke i pædagogiske forhold, med mindre der er opstået alvorlige problemer, der hverken er blevet løst via henvendelse til skolens personale eller ledelse. I så fald kan der rettes en skriftlig henvendelse til formanden for skolens bestyrelse og altid med kopi til skolens ledelse. Sker der mod forventning overgreb på elever, ansatte eller skolen som helhed involveres bestyrelsen altid.

Med opfordring til en god disciplin og etik på internettet og en fremmet dialog.

Skoleledelsen & Bestyrelsen

Broby Friskole
Vesterågade 60
5672 Broby

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefon nummer 62631458 samt på e-mail adresse info@brobyfriskole.dk.
Skolens CVR. nr. er 61290028

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskole-loven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysnin-ger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre.
Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data (se link til
vores databehandlere).
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om personale (Oplysninger om behandling af dine persondata - personale), elever og forældre, når de forlader skolen.

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kon-taktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræk-ningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de admini-strative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi arbejder på Broby Friskole mod vores vision og ud fra vores værdisæt. Det er centralt og danner grundlaget for god trivsel. Vi arbejder kontinuerligt med værdierne i såvel personale- som forældre- og børnegruppen.

På Broby Friskole tolererer vi ikke mobning. Vi ser det som en fælles opgave for både skole, forældre og elever at yde en aktiv indsats i forhold til den gode trivsel, og skulle det være nødvendigt, prioriterer vi at inddrage elever og forældre i forebyggelsen og evt. bekæmpelsen af mobning.

Hvad er mobning:
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og
medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Se evt. “De 8 tegn på mobning” - http://dcum.dk/nyheder/8-tegn-paa-mobning

Digital mobning er en forholdsvis ny tendens, som er blevet mere fremtrædende blandt især børn og unge, når de agerer socialt på internettet. F.eks. kan billeder, videoer eller krænkende tekster blive lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred. Vi henviser til brugen af mobiltelefoner på skolen, og tilbyder i øvrigt et samarbejde med SSP.

Hvordan arbejder vi med trivsel:
Vi ser arbejdet med trivsel som en løbende og kontinuerlig proces gennem hele skoletiden på Broby Friskole. Derfor arbejder vi med trivsel på mange måder og i mange forskellige sammenhænge. Det vigtigste er, at alle voksne siger fra ved nedladende kommentarer, udelukkelse fra fællesskabet og generel dårlig opførsel. Derudover arbejder vi bl.a. med trivsel i følgende sammenhænge:- Samtaler i klassen om klassens trivsel

 • Samtaler med elever der har været involveret i konflikter, med målet om at udvikle redskaber til at håndtere uenigheder på konstruktiv vis
 • I samarbejde med SSP-konsulenter sætter vi fokus på de sociale medier og hvordan disse bruges rigtigt
 • Kontinuerlige teammøder med fokus på trivsel
 • Mange lejrskoler med fokus på relationer og det sociale liv
 • Venskabsklasser. Man får en ven i 5.klasse, når man starter i 0. klasse
 • Fælles aktivitetsdag, Rynkebyløbet, Trimdage hvor hele skolen deltager
 • Fælles morgensang og dermed en god start på dagen

Derudover tager vi trivslen alvorligt ved at være ‘tydelige voksne’, der tager opgaven alvorligt. Det ses bl.a ved:

 • Morgenvagter i friskolebygningen
 • Mange gårdvagter i frikvartererne
 • Voksne der griber ind, når tonen eller opførslen ikke er i orden
 • At børnene altid kan tage fat i en kendt voksen, hvis de har brug for en snak
 • At vi tager børnene og deres udfordringer alvorligt
 • At vi i indskolingen har en kendt pædagog med i adskillige undervisningstimer

Hvad kan hjemmet gøre:
På Broby Friskole ser vi forældrene som en vigtig medspiller i arbejdet med trivslen. Det er vigtigt at forældrene tager ansvar og engagerer sig i hele børnegruppen og gør en indsats, der rækker ud over eget barn.

Det kan f.eks. gøres ved:

 • At sørge for en god tone om og med skolens øvrige elever, deres forældre samt skolens personale
 • At man i forbindelse med fødselsdage og andre begivenheder invitere hele klassen - hvis dette er muligt. Alternativt drenge- eller pigegruppen
 • At lave sociale arrangementer for klassen
 • At være gode rollemodeller og viser vejen i f.eks. konflikter med klassekammerater

Handleplan:
Hvis det skulle ske, at en elev er i mistrivsel og der observeres flere tegn på mobning (De 8 tegn på mobning) er forældre, lærere, pædagoger andre voksne forpligtet til at kontakte klasselæreren. Herefter træffer klasselæreren beslutninger om, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Trin 1 kunne f.eks. være:

 • Samtaler mellem klassens lærere og de elever der er berørt af mobningen
 • Klassemøde hvor problemet forsøges afdækket
 • Kontakt og evt. møde med de implicerede forældre
 • SFO inddrages, hvis det omhandler elever fra begynder til 4.klasse

Trin 2 træder i kraft hvis problemet ikke bliver løst og kunne f.eks. være:

 • Ledelsen og lærere indkalder forældre til de implicerede elever til en yderligere samtale. Formålet er her at kortlægge og finde løsninger i samarbejde med forældrene, samt at italesætte forældrenes medansvar for at mobningen ophører
 • Samtaler i klassen eller med de implicerede elever – evt. med støtte fra tredjepart som f.eks. en lærer, sundhedsplejerske eller anden ressourceperson
 • Klasselæreren holder ledelsen og forældrene orienteret om udviklingen i indsatsen

Trin 3 træder i kraft ved vedvarende mobning og hvor ovenstående tiltag ikke har medført de nødvendige resultater:

 • Skoleledelse overtager koordineringen og ledelsen af indsatsen mod mobningen
 • Skolens ledelse kan inddrage relevante myndigheder
 • Samtale med de involverede familier, hvor det gøres klart at det er sidste trin i den lokale handlingsplan, hvilket betyder, at et skoleskift kan blive udgangen hvis ikke mobningen ophører
 • Beslutning om bortvisning af elev kan tages af skoleleder. Vi henviser i dette punkt til “FN´s børnekonvention og de frieskoler” udgivet af Undervisningsministeriet.
 • Bestyrelsen orienteres

På Broby Friskole er det vigtigt, at alle involverede parter er en del af løsningen. Det er alles ansvar at skolens sociale fællesskab styrkes i samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og forældre.

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her