Broby Friskole
Vesterågade 60
5672 Broby

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefon nummer 62631458 samt på e-mail adresse info@brobyfriskole.dk.
Skolens CVR. nr. er 61290028

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskole-loven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysnin-ger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre.
Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data (se link til
vores databehandlere).
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om personale (Oplysninger om behandling af dine persondata - personale), elever og forældre, når de forlader skolen.

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kon-taktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræk-ningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de admini-strative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi arbejder på Broby Friskole mod vores vision og ud fra vores værdisæt. Det er centralt og danner grundlaget for god trivsel. Vi arbejder kontinuerligt med værdierne i såvel personale- som forældre- og børnegruppen.

På Broby Friskole tolererer vi ikke mobning. Vi ser det som en fælles opgave for både skole, forældre og elever at yde en aktiv indsats i forhold til den gode trivsel, og skulle det være nødvendigt, prioriterer vi at inddrage elever og forældre i forebyggelsen og evt. bekæmpelsen af mobning.

Hvad er mobning:
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og
medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Se evt. “De 8 tegn på mobning” - http://dcum.dk/nyheder/8-tegn-paa-mobning

Digital mobning er en forholdsvis ny tendens, som er blevet mere fremtrædende blandt især børn og unge, når de agerer socialt på internettet. F.eks. kan billeder, videoer eller krænkende tekster blive lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred. Vi henviser til brugen af mobiltelefoner på skolen, og tilbyder i øvrigt et samarbejde med SSP.

Hvordan arbejder vi med trivsel:
Vi ser arbejdet med trivsel som en løbende og kontinuerlig proces gennem hele skoletiden på Broby Friskole. Derfor arbejder vi med trivsel på mange måder og i mange forskellige sammenhænge. Det vigtigste er, at alle voksne siger fra ved nedladende kommentarer, udelukkelse fra fællesskabet og generel dårlig opførsel. Derudover arbejder vi bl.a. med trivsel i følgende sammenhænge:- Samtaler i klassen om klassens trivsel

 • Samtaler med elever der har været involveret i konflikter, med målet om at udvikle redskaber til at håndtere uenigheder på konstruktiv vis
 • I samarbejde med SSP-konsulenter sætter vi fokus på de sociale medier og hvordan disse bruges rigtigt
 • Kontinuerlige teammøder med fokus på trivsel
 • Mange lejrskoler med fokus på relationer og det sociale liv
 • Venskabsklasser. Man får en ven i 5.klasse, når man starter i 0. klasse
 • Fælles aktivitetsdag, Rynkebyløbet, Trimdage hvor hele skolen deltager
 • Fælles morgensang og dermed en god start på dagen

Derudover tager vi trivslen alvorligt ved at være ‘tydelige voksne’, der tager opgaven alvorligt. Det ses bl.a ved:

 • Morgenvagter i friskolebygningen
 • Mange gårdvagter i frikvartererne
 • Voksne der griber ind, når tonen eller opførslen ikke er i orden
 • At børnene altid kan tage fat i en kendt voksen, hvis de har brug for en snak
 • At vi tager børnene og deres udfordringer alvorligt
 • At vi i indskolingen har en kendt pædagog med i adskillige undervisningstimer

Hvad kan hjemmet gøre:
På Broby Friskole ser vi forældrene som en vigtig medspiller i arbejdet med trivslen. Det er vigtigt at forældrene tager ansvar og engagerer sig i hele børnegruppen og gør en indsats, der rækker ud over eget barn.

Det kan f.eks. gøres ved:

 • At sørge for en god tone om og med skolens øvrige elever, deres forældre samt skolens personale
 • At man i forbindelse med fødselsdage og andre begivenheder invitere hele klassen - hvis dette er muligt. Alternativt drenge- eller pigegruppen
 • At lave sociale arrangementer for klassen
 • At være gode rollemodeller og viser vejen i f.eks. konflikter med klassekammerater

Handleplan:
Hvis det skulle ske, at en elev er i mistrivsel og der observeres flere tegn på mobning (De 8 tegn på mobning) er forældre, lærere, pædagoger andre voksne forpligtet til at kontakte klasselæreren. Herefter træffer klasselæreren beslutninger om, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Trin 1 kunne f.eks. være:

 • Samtaler mellem klassens lærere og de elever der er berørt af mobningen
 • Klassemøde hvor problemet forsøges afdækket
 • Kontakt og evt. møde med de implicerede forældre
 • SFO inddrages, hvis det omhandler elever fra begynder til 4.klasse

Trin 2 træder i kraft hvis problemet ikke bliver løst og kunne f.eks. være:

 • Ledelsen og lærere indkalder forældre til de implicerede elever til en yderligere samtale. Formålet er her at kortlægge og finde løsninger i samarbejde med forældrene, samt at italesætte forældrenes medansvar for at mobningen ophører
 • Samtaler i klassen eller med de implicerede elever – evt. med støtte fra tredjepart som f.eks. en lærer, sundhedsplejerske eller anden ressourceperson
 • Klasselæreren holder ledelsen og forældrene orienteret om udviklingen i indsatsen

Trin 3 træder i kraft ved vedvarende mobning og hvor ovenstående tiltag ikke har medført de nødvendige resultater:

 • Skoleledelse overtager koordineringen og ledelsen af indsatsen mod mobningen
 • Skolens ledelse kan inddrage relevante myndigheder
 • Samtale med de involverede familier, hvor det gøres klart at det er sidste trin i den lokale handlingsplan, hvilket betyder, at et skoleskift kan blive udgangen hvis ikke mobningen ophører
 • Beslutning om bortvisning af elev kan tages af skoleleder. Vi henviser i dette punkt til “FN´s børnekonvention og de frieskoler” udgivet af Undervisningsministeriet.
 • Bestyrelsen orienteres

På Broby Friskole er det vigtigt, at alle involverede parter er en del af løsningen. Det er alles ansvar at skolens sociale fællesskab styrkes i samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og forældre.

Nr. Broby Fri- og Sportsefterskoles alkoholpolitik

Formålet med denne alkoholpolitik er:
At formulere skolens holdning til alkohol
At opbygge en sund adfærd omkring alkohol
At arbejde forebyggende i forhold til børn og unges brug af alkohol
At voksne er bevidste om signalværdien i forhold til brug af alkohol og om at være rollemodeller for børn og unge
At alkoholpolitikken for børn og unge skal medvirke til dels at reducere synlighed og tilgængelighed af alkohol, dels til at unge og senere voksne får en bevidst og fornuftig holdning til omgang med alkohol
At vi ønsker en kultur, hvor fællesskaber og samhørighed ikke forudsætter indtagelse af alkohol
Børn og unge lærer både af, hvad voksne siger, og af hvad de gør. Derfor kan voksne give børn og unge et fornuftigt forhold til alkohol ved selv at have det. Voksne kan fx vise, at man sagtens kan more sig uden alkohol.

Facts om alkohol:
Der er flere grunde til, at skole og forældre i fællesskab skal medvirke til at bremse unges forbrug af alkohol:
Det er blandt børn og unge, der ryger og drikker, at vi senere finder dem, der eksperimenterer med stoffer.
Lovgivningen signalerer, at børn under 16 år ikke bør drikke alkohol.
Alkohol påvirker børnenes hjerner, der er under udvikling. Alkohol nedsætter bl.a. hukommelsen og indlæringen.
Børn, der ikke drikker alkohol, vil sjældnere begynde at ryge og eksperimentere med andre stoffer.
Sen alkoholdebut nedsætter risikoen for, at den unge senere får et stort alkoholforbrug og udvikler alkoholproblemer
Unge der ikke drikker alkohol, er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøer

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Det betyder i praksis:
Alkohol må som udgangspunkt ikke nydes på skolens område
Arrangører af særlige arrangementer kan ansøge om tilladelse hos skolelederen, om indtagelse af alkohol ved. f.eks. receptioner og personalefester
Alkohol må ikke indtages, hvor der er børn under 16 år tilstede
Skolen serverer ikke alkohol til arrangementer med elever og forældre
Elever drikker ikke alkohol til fester eller arrangementer i skolens regi som fx lejrskoler

Samarbejde med forældre
Når forældre mødes på forældremøder o. lign. er der mulighed for at diskutere og lave aftaler om fx udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester. Skolen arbejder for at udskyde børnenes alkoholdebut til de er fyldt 16 år.

Forældrene er rollemodeller både i forhold til rygning og alkohol, og en fælles holdning blandt forældre understøttet af skolen, vil virke meget stærkt og præventivt i forhold til de unges forbrug af alkohol samt udskydelse af alkoholdebut.

Ved forældremøder i 7. – 10. klasse drøftes spørgsmålet om alkohol, rygning og evt. hash og andre stoffer. Skolen har et samarbejde med Fåborg/Midtfyn Kommunes SSP-konsulent, sundhedsplejerske o.l., der bl.a. kan formidle faktuel viden om både alkohol, tobak og stoffer, om de unges fest- og alkoholkultur og om hvilke metoder der virker.

Elevinddragelse
Skolen bringer alkohol, rygning og andre rusmidler op som obligatorisk tema i undervisningen i 7. – 10. klasse. Hvis der skønnes et behov, inviteres elever og forældre til et fælles møde, hvor der bl.a. holdes oplæg om alkohol, tobak og stoffer. Her drøftes holdninger til og konsekvenser af indtagelse af alkohol, rygning og rusmidler.

Børn af forældre, der synes det er o.k., at børnene drikker alkohol, drikker 10 gange så meget som børn, hvis forældre synes, det er helt forkert.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

0. klasse

På Broby friskole starter man i 0. klasse efter sommerferien i det skoleår barnet fylder 6 år.

Inden skolestart har barnet gået i forårsklassen og har her lært klassekammerater, skolen og lærere godt at kende.

I 0. klasse har vi fokus på, at børnene trives, er trygge og bliver glade for at gå i skole. Dette er betydningsfulde for deres fremtidige skolegang.
Dagene og undervisningen tilrettelægges, så der er en naturlig fordeling af leg og undervisning. I den vekslende tilgang mellem undervisning og leg, er der mulighed for at forstå sig selv i de nye skolerammer.

Vi er i 0. klasse opmærksomme på, at børn lære forskelligt og fagligt er forskellige steder. Vi forsøger derfor, at differentiere undervisningen og tilrettelægge den, så den tilgodeser børnenes individuelle behov og læringsstile.

Skolens værdisæt

Bliv ny elev

 

93385887 2575730059197690 2743218594325200896 o 93480897 2575730149197681 2028771606637051904 o

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her