Referat bestyrelsesmøde den 07.09.2021

 
Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Thrane, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen og Troels Sylvest
Afbud: Stine Hjortø, Per Crone

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
 
2 Skolenyt
Friskolen: 
Er kommet godt i gang med 3 nye ansatte, konstitueret friskoleleder er Morten Petersen.
184 elever i friskolen – nedgang pga. at vi har droppet 10. kl. i år, og en lille 2. klasse pt. 
Der er ansat ny friskoleleder Mette Marstrand som starter 1. oktober 2021. 

Efterskolen: 2 nye lærere + ny leder, er alle kommet godt i gang.  
Har sagt farvel til 5 elever og 1 er kommet ind, så pt er vi 150 elever på efterskolen.
Som noget nyt er der nedsat et pædagogisk udvalg – tager til København til et oplæg omkring fremtidens 10. kl. ved Efterskoleforeningen.
God stemning i elevflokken.

SFO: De er tilbage i hverdagen. 
Har været i Kaptajn Gården og repræsentere skolen. 
Stillingsopslag til ny pædagog er slået op.
 
3 Præsentation af Rikke Thrane Præsentation af Rikke Thrane ny efterskoleleder ansat pr. 1. august 2021.

4
General-forsamling Mandag d. 20. september kl. 19.30.
 
5 Bestyrelsens punkt Q2 blev gennemgået, ser meget fornuftigt ud.
Vedligeholdelses plan gennemgået. 
Renovering af køkken og ombygning af varmeinstallation står for tur.

6 Evt. Bestyrelsesmøder bliver fremadrettet rykket frem til at starte kl. 18.00.
Fælles møde på Ollerup for bestyrelse og skoleledere d. 22. november.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 26. oktober kl. 18.00
 

Referat bestyrelsesmøde den 10.02.2022 

Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen, Rikke Thrane, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask
Afbud: Per Crone

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Skolenyt
Friskolen: Vild coronauge – halvering af hele skolen elever og lærere, rigtig mange syge på en gang.
Hanne er startet i bla. 2. og 4. kl – det går godt.
Ny dreng er startet i 4. kl.
8. og 9. kl. har lavet projektopgave.
Tilbage med samling alle sammen, bare på et andet tidspunkt, det er kun tidspunktet der er på prøve.
Uge Sex – ”sex og samfund”, er blevet implementeret i det omfang det har været muligt.
Camilla AKT lærer er startet 1. februar.
Er ved at blive oprettet et ressourceteam, lige nu med fokus på ordblinde.

Efterskolen: 146 elever pt, har lige sagt farvel til 3 elever af forskellige årsager, 2 drenge er lige kommet ind.
Haft pædagogisk dag – som fremadrettet skal skabe ro og stabilitet i hverdagen i fagstrukturen.
Har gymnastikdage i øjeblikket – de skal vise deres gymnastik opvisning for første gang fredag inden vinterferien.
Skituren er blevet skubbet til uge 10 pga. corona, vi satser stadig på Østrig.
Skal have sat dato på ”Syng, Spis og Snak” – bliver nok i april.

SFO: Møde med Forårsklassen, mange forældre vi kender da det er søskende, vi starter med 18 elever.
Overlevering fra børnehaverne er startet.
Ved at blive lavet nyt køkken i SFO, så der kan være flere aktiviteter med børnene i køkkenet.
Holder børnemøder med børnene, så de får medindflydelse på aktiviteter.
SFO punkt/orientering om SFO er kommet på lærermøderne.

3 APV
Bestyrelsen har fået et link til skolens APV fra sidste gang – dengang var der fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
Der skal laves en igen i år, vil tage udgangspunkt i samme spørgsmål, og medtage noget omkring corona også.

4 Igangværende handleplaner og indsatser
Plan for optagelse af elever på fri- og efterskolen.
Indkøringsplaner for nyansatte, så de føler sig velkomne og er klar til start og opfølgning efter start.
Hvem gør hvad og hvornår, så vi husker det hele, og alle ved hvad der skal gøres.

5 Salg af Vesterågade 37A
Besluttet at det skal sælges.

6 Køkken projekt
Plan gennemgået for renovering og ombygning af køkken.
Bruger Bent Brandt til inventar og indhenter tilbud på selve ombygningen og renoveringen af køkkenet.

7 Bestyrelsens punkt
Gennemgået foreløbigt regnskab 2021.
Generalforsamling d. 6. april.
Gennemgang af exit samtaler.

8 Evt
Evt. nedlukning af busrute 110 og 111??


Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 15. marts (regnskabsmøde først)

Referat bestyrelsesmøde den 26.10.2022 


Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Lykke Johansen, Rikke Thrane, Lars Lykke Larsen, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Lena Heidtman, Stina var med i stedet for Stine og Jesper Vang Rask
Afbud: Julie Asmussen, Helle Rex

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med digital signatur.

2 Status fra skolerne

Friskolen:
Emneuge ”De 17 verdensmål” i børnehøjde.
Ressourceteam, Mia, Camilla, Lasse og Mette M., fokus på hvordan kan vi som skole bruge dem.
Afviklet samtaler vedr. den nye stilling i friskolen.

SFO:
Der er fokus på morgenrutiner, og overlapning fra skole til SFO, for at få ro og tryghed. Tirsdag og torsdag laver 3. kl. noget andet end resten af SFO.
Forårsklassen kommer til infomøde i november.
Indsats omkring forventninger til forældre.
3. november kl. 15.00 kaffe i SFO Syng Spis og Snak arrangement.

Efterskolen:
Det er et godt hold, som stempler ind i de rammer vi giver dem.
Har lavet en trivselsundersøgelse med eleverne i efterårsferien, i samarbejde med forældrene. Den viser indtil nu at dem der har svaret trives godt og har det godt.
Der er stoppet 11 elever og startet 7 igen, og der er besøg af flere der gerne vil ind, så pt er der 148 elever i huset.
Der har været afviklet musical – blev spillet for fulde huse torsdag aften og fredag.
Halloweenaften og der er arrangeret et Knæk Cancer bingo arrangement som er helt elevarrangeret.
Kigget på ny bålhytte som er finansieret blandt andet af Nordea fond.

3 Skolepenge
Friskolen 23/24 Skolepenge 1.125, 11 rater – 2. barn 845,-, 3 barn gratis
SFO: Stigning kort eftermiddag + 25,- kr

4 Intelligent varmestyring
Vi har indhentet 2 tilbud. Har indhentet oplysninger fra andre skoler hvordan deres oplevelse er, positive tilbagemeldinger.
Indhenter lidt flere tilbud og løsninger fra andre forhandlere.

5 Bestyrelsens punkt
Gennemgang af 3. kvartals regnskab.
Sendt ud til de fratrådte omkring exit interview.

6. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 13. december kl. 18.00

Referat
Generalforsamling den 20.09.21

1. Valg af dirigent
Anders Rasmussen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.
Stemmetællere:
Erik Madsen og Pia Stobberup

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Hans Henrik Jørgensen, formand for bestyrelsen, aflagde beretning og den blev taget til efterretning.
Helle Rex fortæller om bestyrelsens og ledelsens ”exit plan” ved fratrædelser, for at sikre årsagen til opsigelsen men også input fra medarbejderen til at forbedre arbejdspladsen.
Rikke Iversen fortæller omkring den nye ansættelsesprocedure med hjælp fra rekrutteringsfirma/erhvervspsykolog ifm ansættelser af nye medarbejdere.
Kommentar: Ingen
(formandens beretning vedlagt)

3. Ledelsen aflægger beretning
Ulrik Lind Christiansen, forstander aflagde beretning (beretning vedlagt)
Beretningen blev taget til efterretning.
Kommentarer:

Tilsynsførende Jørn Christensen årsberetning er fremført i forstanderens beretning, og den kommer på skolens hjemmesiden.

4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Rikke Iversen fremlagde regnskabet
Regnskabet blev taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
3 fra den nuværende bestyrelse er på valg:
Rikke Iversen (genopstiller)
Per Crone (genopstiller)
Hans Henrik Jørgensen (genopstiller)
Lars Knudsen
Tino Ahnholm
Der blev stemt og efter optælling blev følgende valgt til bestyrelsen:
Hans Henrik Jørgensen
Rikke Iversen
Per Crone

Forslag til suppleanter
Mikkel Røssel
Jesper Bang
Lars Sørensen

Valgte suppleanter:
1. Mikkel Røssel
2. Jesper Bang

6. Valg af revisor
Vi skifter til BDO revision. Blev taget til efterretning.

7. Indkomne forslag
Ingen

8. Evt.
Hans Henrik efterspurgte input til at få folk til at komme til generalforsamlingen fremadrettet.
Forslag/ideer fra de fremmødte:
Evt. inviterer skolekredsen til flere af skolens arrangementer.
Ros til bestyrelsen for deres indsats i bestyrelsen.
Kigge på kulturen mellem de to skoleformer.
Have fokus på en nuanceret bestyrelse så efterskolen evt. også er repræsenteret i bestyrelsen.
Hvorfor ikke børnehave på skolen – besluttet for år tilbage at man ikke ville lave konkurrence til de eksisterende børnehaver i byen.

Skolen var efter generalforsamlingen vært ved en lille forfriskning.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:

Hans Henrik Jørgensen – formand
Lars Lykke Larsen – næstformand
Rikke Iversen – kasserer

 

Dirigent: _______________________
Anders Rasmussen

 

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her