Referat
Generalforsamling den 20.09.21

1. Valg af dirigent
Anders Rasmussen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.
Stemmetællere:
Erik Madsen og Pia Stobberup

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Hans Henrik Jørgensen, formand for bestyrelsen, aflagde beretning og den blev taget til efterretning.
Helle Rex fortæller om bestyrelsens og ledelsens ”exit plan” ved fratrædelser, for at sikre årsagen til opsigelsen men også input fra medarbejderen til at forbedre arbejdspladsen.
Rikke Iversen fortæller omkring den nye ansættelsesprocedure med hjælp fra rekrutteringsfirma/erhvervspsykolog ifm ansættelser af nye medarbejdere.
Kommentar: Ingen
(formandens beretning vedlagt)

3. Ledelsen aflægger beretning
Ulrik Lind Christiansen, forstander aflagde beretning (beretning vedlagt)
Beretningen blev taget til efterretning.
Kommentarer:

Tilsynsførende Jørn Christensen årsberetning er fremført i forstanderens beretning, og den kommer på skolens hjemmesiden.

4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Rikke Iversen fremlagde regnskabet
Regnskabet blev taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
3 fra den nuværende bestyrelse er på valg:
Rikke Iversen (genopstiller)
Per Crone (genopstiller)
Hans Henrik Jørgensen (genopstiller)
Lars Knudsen
Tino Ahnholm
Der blev stemt og efter optælling blev følgende valgt til bestyrelsen:
Hans Henrik Jørgensen
Rikke Iversen
Per Crone

Forslag til suppleanter
Mikkel Røssel
Jesper Bang
Lars Sørensen

Valgte suppleanter:
1. Mikkel Røssel
2. Jesper Bang

6. Valg af revisor
Vi skifter til BDO revision. Blev taget til efterretning.

7. Indkomne forslag
Ingen

8. Evt.
Hans Henrik efterspurgte input til at få folk til at komme til generalforsamlingen fremadrettet.
Forslag/ideer fra de fremmødte:
Evt. inviterer skolekredsen til flere af skolens arrangementer.
Ros til bestyrelsen for deres indsats i bestyrelsen.
Kigge på kulturen mellem de to skoleformer.
Have fokus på en nuanceret bestyrelse så efterskolen evt. også er repræsenteret i bestyrelsen.
Hvorfor ikke børnehave på skolen – besluttet for år tilbage at man ikke ville lave konkurrence til de eksisterende børnehaver i byen.

Skolen var efter generalforsamlingen vært ved en lille forfriskning.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger:

Hans Henrik Jørgensen – formand
Lars Lykke Larsen – næstformand
Rikke Iversen – kasserer

 

Dirigent: _______________________
Anders Rasmussen

 

Design 4. - 6. klasse

Unge på Broby Friskole har foldet kreativiteten ud og formet skulpturer i voks.

Broby: Elever på Broby Friskole kan godt forstå, at Keld Moseholm er vild med
at modellere "små tykke mænd". Læs mere....

 d6 web

 

 

10 web

 

 

Pigerne i 5. og 6. klasse har lavet selvportrætter i Jugendstil og Pop-art.

 Jugenstil  Jugenstil1

7. - 9. klasse

For en elev i overbygningen på Broby Friskole, er det skolens primære mål, at eleven når så højt et fagligt standpunkt som muligt og hver dag møder i skole med stor forventning og glæde.

Lærerne vil gøre alt for, sammen med eleverne, at få en god skoledag, via humor, gensidig respekt, differentieret faglig undervisning og fuld opmærksomhed på den enkelte elevs behov.

Forholdet til lærerne spiller, i skolens overbygning, en central rolle i hverdagen.

Engagement og ansvarlighed er, ligesom i indskoling og på mellemtrinet, et nøglebegreb i dagligdagen.

Alle elever oplever et nært og respektfuldt "lærer-elevforhold" hvor det enkelte individs holdninger respekteres og overvejes. Elevernes holdninger og udsagn er meget vigtige for skolen og dens ansatte. Eleverne sikres indirekte eller direkte medindflydelse gennem den daglige dialog med skolens ansatte.

Via den sociale velfærd i dagligdagen, mener vi på skolen også, at det faglige miljø vil blomstre. Således er faglighed også en stor del af hverdagen.
Det er den enkeltes elevs faglige og menneskelige udvikling, der er i højsæde i undervisningen. Vi har erfaring med, at det fører til gode faglige kompetencer.

I overbygningen får eleverne, ud over de almindelige fag, også valgfag. Fag som boldspil, idræt,  yoga, design, musik, styrketræning, hjemkundskab vil være mulige. Det er fag, som skal give den enkelte elev mulighed for, at udfolde sig i forskellige fora, hvor man kan udvikle sig og overskride grænser. Fagene er et meget populære og givtige brud på skoledagen.

Vores mål er at dygtiggøre eleverne til et demokratisk samfundsliv i al almindelighed, hvor selvværd, lysten til at fortsætte med at lære og evnen til at anvende sin lærdom i praksis er vigtige grundpiller – uanset hvilket videre uddannelsesforløb man vælger.

Broby Friskoles overbygning, er en sikker vej til menneskelig og faglig udvikling, - og så har vi det oven i købet sjovt.

4., 5. og 6. klasse på Broby Friskole

Som på alle andre klassetrin er det vigtigste for os at eleverne er glade for at gå i skole og at de lærer det de skal.

Når man går i 4., 5. eller 6. klasse på Broby Friskole har man forladt indskolingen. Det man har lært skal man nu til at bruge. I dansk skal man bruge sin læsning i danskfaget men også i andre fag som kristendom, historie og matematik. Derfor har eleverne ikke så mange dansktimer som i indskolingen. I matematik sidder regningsarterne nu fast og her skal eleverne også til at bruge deres færdigheder i regning i tekstopgaver de såkaldte problemregningsopgaver, men også i andre fag som eksempelvis natur og teknik og hjemkundskab. Udover musik har 4., 5. og 6. klasse et nyt fag som vi kalder krop og kreativitet. Det indeholder billedkunst og håndarbejde, eller som vi kalder det, design, men eleverne vil også opleve at der indgår elementer af hjemkundskab og idræt med vægt på ernæringsrigtig kost og kropsbevidsthed for teenagere. Her deles eleverne op på forskellige måder i løbet af de tre skoleår. Det kan være klassevis, kønsvis eller på andre måder. I 5. klasse starter eleverne med tysk. Den ekstra tysktime tages ikke fra tysk i overbygningen men er reelt en ekstra time. Eleverne har også tysk i 6. klasse. Det har vi haft i flere år så det er ikke nyt i vores skole.

I 6. klasse arbejder vi med elevernes brug af sociale medier. I efteråret kommer der en medarbejder fra Børne og Ungerådgivningen og fortæller eleverne om de farer og faldgruber der er når man færdes på nettet. Timerne følges op med et fyraftensmøde med forældrene hvor BURmedarbejderen kommer med råd om forældrenes rolle i forhold til deres børns færden på nettet.

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her