Ulrik Lind Christiansen

Forstander

Mette Marstrand

Leder i Friskolen

Lykke Johansen

Forretningsfører

Annitta Bæk Poulsen

Sekretær

Dorthe Scheuer-Hansen

Sekretær

Referat bestyrelsesmøde den 24.05.2022 


Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Rikke Thrane, Helle Rex, Lars Lykke Larsen, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Lena Heidtman, Julie Asmussen, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask
Afbud: Lykke Johansen

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Årets gang på skolen
Friskolen: Husk at skrive ud til forældre at der er klub tilbud.
Gennemgang af årets gang ved Ulrik, Mette, Camilla og Rikke

3 APV
Ulrik gennemgik dette års APV.

4 Fastsættelse af skolepenge
i efterskolen 2.695,- i 42 uger år 2023/24

5 Fremtidig skolebusordning
Det blev besluttet at hjemkørsel om eftermiddagen skal afsluttes pr. 1/8-2022

6 Bestyrelsens punkt
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Hans Henrik Jørgensen Formand
Lars Lykke Larsen Næstformand
Rikke Iversen Kasserer

Udvalg:
Ansættelsesudvalg : Rikke og Jesper
Exitudvalg: Helle og Rikke
Byggeudvalg: Troels og Mikkel
Generalforsamling: Jesper

7 Evt.
Hans Henrik er inviteret til netværksmøde
Kim Krog har forsvaret sin master
Der er indvielse af Lærkedal, Ulrik deltager.
Der skal laves et høringssvar til Fynbus

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 6. september kl. 18.00

Forårsklassen

Vores kommende skolebørn starter i Forårsklassen, som sammen med vores SFO – Frihjulet, udgør et heldagstilbud for skolens førskolebørn. Børnene starter i Forårsklassen 1. april og vil efter sommerferien fortsætte i 0. klasse.

Vi er en Grundtvig-Koldsk Friskole, og tager sammen med vores værdier afsæt i en nærhed og omsorgsfuld tilgang til det enkelte barn. Derudover vægtes fællesskab og sociale kompetencer særligt højt.

Forårsklassen
Det er et stort skift fra børnehave til skole, og målet med Forårsklassen er, at give børnene den bedst mulige overgang. Gennem trygge rammer og fast personale bliver børnene fortrolige med skolens fysiske rammer, får venner og opbygger relationer til både voksne og børn, allerede inden skolestart. Vi øver os i ansvarlighed og deltagelse i fællesskaber, som medvirker til, at børnene får et godt afsæt til deres skoleliv.

I Forårsklassen vil der være plads til leg og planlagte pædagogiske aktiviteter, som både styrker børnenes sociale evner og udvikling af blandt andet koncentration og kreativitet. De planlagte pædagogiske aktiviteter vil forberede børnene til skolestarten efter sommerferien, og samtidig være tilpasset børnegruppens sammensætning.

Vores pædagogiske aktiviteter tager blandt andet udgangspunkt i følgende områder:

Sproglige kundskaber
Vi styrker barnets almene sprog og begrebsforståelse gennem historiefortælling, ved at arbejde med rim og remser, samt lægge vægt på, at barnet lærer at udtrykke sig verbalt og sprogligt.

Kreativitet, musik og bevægelse
Vi arbejder med form og farver, klippe, klistre, tegne og male, hvilket bl.a. styrker barnets finmotorik. Vi spiller musik og synger, lave en masse spændende leg og bevægelse ude og som inde.

Den frie leg
I legen afprøves mange roller og sociale kompetencer udvikles. I den ”ikke pædagogisk” styrede leg, bearbejdes forskellige temaer i barnets liv gennem legen. Leges der i grupper, udvikles bl.a. evnen til at forhandle og til at indordne sig fælles regler. Vi er klar til at hjælpe og guide børnene når der er behov for det.

Samarbejde og fællesskaber
Gennem ovenstående arbejde på, at børnegruppen får oplevelsen af at høre sammen, vægter vi samarbejdet med forældre og den øvrige skole højt, så børnene får en god fornemmelse af at høre til, og dermed føler sig trygge.

Personale
Vi holder til i Broby Friskoles SFO-bygning, hvor der vil være 2 pædagogiske medarbejdere. De vil være i Forårsklassen hver dag fra kl. 8.00 -12.00. Derudover vil der være et tæt samarbejde mellem klasselæreren fra 0. klasse samt personale fra SFO-Frihjulet.

Dagens gang

Kl. 8.00 har vi en fælles start på dagen
Vi spiser kl. 10.30 og kl. 13.00
Vi holder små pauser efter behov.

Et eks. på en forårsskoledag kunne se ud således:

8.00-8.30
Fælles start på dagen. Vi taler om dagens gang, børnene fortæller om det, der optager dem. Vi øver at række hånden op
8.30-9.30
Vi arbejder med rim og remser
9.30-10.30
Bevægelse i hallen
10.30-11.30
Vi spiser og får læst historie
11.30-12.00
Vi rydder op og går i sfo

Der forefindes pasning før og efter forårsskoledagen i skolens sfo. Her tilbydes en masse forskellige aktiviteter.

Forældrekontakt
Vi vægter i vores daglige arbejde forældrekontakten højt, og ser det gode samarbejde mellem skole og hjem som forudsætning for et godt skoleliv for børnene. Vi vil informere jer om aktiviteter på vores intranet (VIGGO), ligesom vi også gerne skriver lidt om dagens gang. Derudover er det vigtigt, at I som forældre giver os de informationer, som har betydning for barnets hverdag, ligesom vi også tager kontakt til hjemmet, såfremt vi mener der er et behov for dette.

Praktisk info.

Børnene får hver en garderobeplads, og vi beder jer om at sørge for, at der altid er skiftetøj og tøj til al slags vejr.

Børnene skal medbringe 2 adskilte madpakker hver dag. 1 til skoledelen og en til Frihjulet. Hver mandag skal de medbringe 3 stk. frugt eller hvad der svarer til 3 stk. frugt (eks. Ananas = kun 1). Dette bliver skåret ud og serveret hver eftermiddag i Frihjulet.

Referat bestyrelsesmøde den 07.09.2021

 
Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Thrane, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen og Troels Sylvest
Afbud: Stine Hjortø, Per Crone

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
 
2 Skolenyt
Friskolen: 
Er kommet godt i gang med 3 nye ansatte, konstitueret friskoleleder er Morten Petersen.
184 elever i friskolen – nedgang pga. at vi har droppet 10. kl. i år, og en lille 2. klasse pt. 
Der er ansat ny friskoleleder Mette Marstrand som starter 1. oktober 2021. 

Efterskolen: 2 nye lærere + ny leder, er alle kommet godt i gang.  
Har sagt farvel til 5 elever og 1 er kommet ind, så pt er vi 150 elever på efterskolen.
Som noget nyt er der nedsat et pædagogisk udvalg – tager til København til et oplæg omkring fremtidens 10. kl. ved Efterskoleforeningen.
God stemning i elevflokken.

SFO: De er tilbage i hverdagen. 
Har været i Kaptajn Gården og repræsentere skolen. 
Stillingsopslag til ny pædagog er slået op.
 
3 Præsentation af Rikke Thrane Præsentation af Rikke Thrane ny efterskoleleder ansat pr. 1. august 2021.

4
General-forsamling Mandag d. 20. september kl. 19.30.
 
5 Bestyrelsens punkt Q2 blev gennemgået, ser meget fornuftigt ud.
Vedligeholdelses plan gennemgået. 
Renovering af køkken og ombygning af varmeinstallation står for tur.

6 Evt. Bestyrelsesmøder bliver fremadrettet rykket frem til at starte kl. 18.00.
Fælles møde på Ollerup for bestyrelse og skoleledere d. 22. november.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 26. oktober kl. 18.00
 

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her