Kompetenceudviklingsforløb

Indledning
Broby Fri- og Sportsefterskole gennemfører i perioden august 2018 - juni 2019 et internt kompetenceudviklingsforløb for alle ansatte uanset ansættelsesforhold og arbejdsopgaver. Projektet gennemføres dels gennem økonomisk støtte fra Fonden for Udvikling af Statslige arbejdspladser samt en egenfinansering på udvalgte dele af projektet.

Formål
Formålet med projektet er at udvikle organisationen og de ansatte til at imødekomme og håndtere elevgrupper med mere komplekse udfordringer og udviklingsmuligheder. Derved at skabe et unikt og visionært børne- og ungdomsmiljø, som vi gennem vores vision stræber efter.

Vores udfordring
Vi møder i vores skolepraksis i stigende grad elever med mere komplekse udfordringer (og udviklingsmuligheder). Denne udvikling stiller stadig større krav om en høj grad af faglig og didaktisk forandringsparathed i medarbejdergruppen. Og det stiller krav om nye kompetencer hos først og fremmest skolens lærere og pædagoger.
Aktuelt tager lærer- og pædagoggruppen i deres praksis typisk afsæt i skolefagenes pædagogikker og didaktikker, hvilket betyder, at fokus på de unge ofte vurderes ud fra et skolastiske perspektiv og ikke ud fra et dannelsesmæssigt afsæt. Som lærer og pædagog kan man derfor blive frustreret, når eleverne ikke passer ind i normen og forventningerne om den gode elev.
De nye udfordringer, man på denne måde møder som lærer og pædagog, strækker sig fra understøttelsen af det enkelte barn med henblik på at fremme dets positive udvikling både emotionelt og kognitivt - til mere specifikt at tage hånd om identitetsarbejdet, hvor barnet og den unge ikke længere kan læne sig op af normer og traditioner, men bliver frisat til egne valg, hvilket ofte resulterer i usikkerhed og tvivl.
Disse udfordringer vil vi gerne arbejde med strukturelt og didaktisk. Vi har eksempelvis som mål at udvikle nye måder, hvorpå vi kan organisere frikvarterer, strukturere gruppearbejde, arbejde med bevidste klasse- og holddannelser, gøre brug af alternative aktiviteter og inddrage eleverne som en ressource i undervisningen.
Samtidig er vi dog også meget bevidste om, at forudsætningen for implementeringen af sådanne strukturelle/didaktiske ændringer er, at de tilstrækkelige kompetence er til stede i lærer- og pædagoggruppen. Vi ser i den forbindelse et meget presserende behov for at styrke lærer- og pædagoggruppens kompetence, således at vi som skole kan bevæge os fra primært en individuel og deficitbaseret praksis til en højere grad af kontekst- og relationsbaseret praksis. Dette behov er meget tydeligt udtrykt af lærer- pog pædagoggruppen selv i forbindelse med, at vi på skolen har taget de første skridt i forhold til at formulere en ny vision og strategi. Vi har i denne – som ved andre udviklingsprojekter – lagt vægt på en bottom-up proces.
Broby Fri- og Sportsefterskole betragter omsorg og socialisering som et fælles og professionaliseret område, hvor det er en opgave at skabe udviklingsbetingelser for alle børn. Udviklingen sker gennem fællesskaber - og derved handler det om at etablere udviklende fællesskaber for alle. Vi ser skolen som den professionelle aktør i opgaven, og derfor er det påkrævet og afgørende, at der etableres et fællesskab f.eks. mellem skole og hjem, som er præget af grundantagelser om, at både lærere og forældre er engagerede og vil det bedste, at vi alle forsøger at forstå, at vi handler ud fra gode grunde, at vi selv udgør de vigtigste ressourcer, og at vi i fællesskab kan skabe nye adfærds- og samværsformer.

Den overordnede ambition med dette projekt
Ambitionen med dette projekt er at styrke lærer- og pædagoggruppens læringskompetence, relationskompetence, meningskompetence og forandringskompetence.
Om disse kompetenceområder gælder kort følgende:

· Læringskompetence forstås som kompetencen til at reflektere over og lære af egen praksis; alene og sammen med andre.
· Relationskompetence forstås som kompetencen til at etablere bæredygtige relationer med både børn og med andre voksne i fællesskabet.
· Meningskompetence forstås som kompetencen til at se mening, muligheder og visioner for eget arbejde.
· Forandringskompetence forstås som evne til at omsætte egne og andres udviklende ideer til konkret handling og praksis.

Succeskriterier for projektet er, at lærere og pædagoger i deres praksis fremtidigt opererer med afsæt i, hvad der kan betegnes som det sammensatte kompetencebegreb (Lærings-, relations-, menings- og forandringskompetence).
Dette kompetencemål nås via et modulopbygget uddannelsesforløb, hvor der sker en indføring i relations- og ressourceorienteret pædagogik – suppleret af en individuel og teambaseret supervision og facilitering, som sikrer en transfer af nyerhvervede kompetencer til praksis. Dette forløb vil have afgørende betydning for kvaliteten af det fremtidige pædagogiske arbejde.
Vi lægger i den forbindelse vægt på, at dette uddannelsesforløb dels indebærer en realisering af en strategisk kompetenceplan, som har afsæt i skolens vision og værdigrundlag. Og dels styrker den enkelte lærers/pædagogs generelle kompetence (employability) også ud over den aktuelle arbejdssammenhæng.

Uddannelse
Alle lærere og pædagoger gennemfører ICDP-uddannelsesforløb niveau 1 - hvilket er en forkortelse af International Child Development Program. Programmet er udviklet af to norske professorer i psykologi og bygger på den nyere udviklingspsykologiske forskning og hviler på et relations- og ressourceorienteret pædagogisk grundsyn.

ICDP uddannelse niveau 1
Formål
At give pædagoger, lærere og andre professionelle (fx psykologer, sundhedsplejersker m.fl.):
en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde
en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold deres samspil med børn, unge forældre og kolleger. Uddannelsen kan søges af team. (Min. 2 personer, som har fælles praksis), der opfylder følgende krav: Minimum 2 års erfaring med pædagogisk arbejde

Indhold
Uddannelsen består af:
Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling
Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence
Undervisningsform
Uddannelsesforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal deltagerne på uddannelsen arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med børn og unge. Praksisnetværk kan deltage i uddannelsen, som foregår ud fra principper om en teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega- og videofeedback og ved anvendelse af logbog.

Midtvejsevaluering af projektet
Gennemførelsen af opkvalificeringsforløb – som UC Nord som nævnt har været ansvarlig for - har skabt en fælles teoretisk og metodisk referenceramme i forhold til, hvordan man som medarbejder på skolen skaber ”den gode relation” til den enkelte elev. En hovedpointe har her bl.a. været vigtigheden af at have en inkluderende holdning også til elever, som ”falder uden for rammen”. Et konkret eksempel på dette kunne være, at en elev, som har vanskeligt ved den traditionelle undervisning, får en succesoplevelse ved anerkendende at blive inddraget i løsningen af mindre, praktiske opgaver på skolen.

Med denne fælles teoretiske/metodiske ramme er der desuden skabt reel mulighed for, at erfaringer med elevgruppe kan drøftes og føre til videreudvikling på et evident grundlag. Videre har gennemførelsen af det fælles kvalificeringsforløb ligeledes bidraget til at skabe en fælles forståelse af, hvad der er skolens centrale kerneopgave. Konkret handler det her om, at alle medarbejdere – også i de understøttende, ikke-undervisningsrettede funktioner – som en konsekvens af det gennemførte forløb oplever at være ansat på en undervisningsinstitution. Kerneopgaven er for alle i dag således undervisning og vejledning af elevgruppen. Konkret giver det sig udtryk ved, at når elever indgår i køkkenfunktionen, så handler det ikke primært om produktion af mad. Køkkenforløbet indgår derimod som en integreret del af elevens samlede udvikling og opkvalificering, som køkkenpersonale skal medvirke til at understøtte.

Endelig har gennemførelsen af opkvalificeringsforløbet også været en praktisk øvelse for medarbejdersiden i anvendelsen af en særlig udviklingsmetode. Opkvalificeringsforløbet er således gennemført somet vekselforløb mellem hhv. egentlige uddannelsesdage og så mellemliggende perioder med praktisk afprøvning. Man kan her tale om en form for aktionslæringsmetodik, hvor de temaer og værktøjer, som er introduceret på selve uddannelsesdagene er afprøvet af deltagerne i den efterfølgende praksisperiode – og hvor resultaterne af denne afprøvning så er drøftet og tematiseret på den næstkommende uddannelsesdag. I praksis er dette sket ved, at de deltagende medarbejdere har fået en konkret opgave som ”hjemmeopgave”; fx i form af at skulle optage en lille videosekvens fra egen hverdag.

For yderligere oplysninger om projektet og erfaringer med strategisk kompetenceudvikling er du velkommen til at kontakte Forstander Ulrik Lind.

Endvidere er der udarbejdet en baseline-undersøgelse som er iværksat inden forløbets start og skal danne grundlag for den endelige evaluering ved projektetsafslutning.

 

 

 

 

Kære forældre

I inviteres hermed til åbent orienteringsmøde angående den kommende forårsklasse der starter april 2019. Mødet er både for jer, der har skrevet jeres barn op på Broby Friskole, men også for de forældre, der endnu ikke har taget endelig stilling til skolevalg.

Mødet afholdes tirsdag den 04. december kl. 18.00 - kl. 19.30.

I bedes venligst tilmelde jer senest den den 28.november på info@brobyfriskole.dk

Mødet finder sted i børnehaveklassens lokaler og har følgende dagsorden:

Generel orientering om Broby Friskole
Information om tidlig SFO-start og vores forårsklasse
Daligdagen i SFO’en
Kort om børnehaveklassestart
Evt. rundvisning

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

Ulrik Lind
Forstander

Politik om brug af de sociale medier på Broby Fri- og Sportsefterskole

De sociale medier er blevet en væsentlig del af vores dagligdag. Både på jobbet, i fritiden, inden for sport, nyheder, hobbys og i skolen fylder de sociale medier rigtigt meget. Det er en naturlig udvikling som vi som skole ser meget positivt på, men også samtidigt er opmærksom på i forhold til dialogen mellem skole og hjem.

Broby Fri- og Sportsefterskole bygger på et forpligtende samarbejde og en tillidskultur, hvilket betyder, at man i høj grad skal være ansvarsfuld også i sit ansvar som forældre for dialogen med skolen.

De sociale medier udgør mange ting, f.eks FaceBook, Instagram, Snapchat, Blogs, Twitter og ikke mindst vores eget Viggo (skole intra). Viggo er det redskab der sikrer at persondata-sikkerheds hensyn varetages, hvorfor vi i dialogen mellem skole og hjem opfordrer til at Viggo anvendes ligesom vi forventer at man holder sig orienteret om aktiviteter og tiltag på skolen via Viggo.

Et socialt medie som eks. FaceBook er velkommen som elev/forældre fora, men ligger uden for skolens muligheder for at være i dialog. Derfor vil vi fra bestyrelsens og ledelsens vegne bede jer som forældre agere ansvarsfuldt såvel som tillidsfuldt når tonen eller emnet drejer sig om skolen, lærer, elever eller samarbejdet forældre imellem. Det betyder med andre ord, at vi på Broby Fri- og Sportefterskole ikke accepterer:

  • Misbrug af sociale medier til trusler, mobning, billeder, urigtige oplysninger og chikane af elever, ansatte eller skolen som helhed. Mangel på efterlevelse betragtes som overgreb på den enkelte elev, ansatte eller skolen som helhed. Her vil skolens trivselsstrategi træde i kraft.

  • En elev, ansat eller skolen som helhed har ret til at sige fra, når denne føler den personlige grænse er nået. Misbrug af sociale medier til chikane af elever, ansatte og skolen som helhed er ikke kun en privat sag for den forurettede part, men en sag som skolen og skolens bestyrelse ser alvorligt på.

  • Et overgreb mod en enkelt ansat behandles som et overgreb mod skolen.

For at forældre og lærere på bedste vis kan skabe de optimale betingelser for kommunikationen mellem skole og hjem, er det vigtigt at dialogen mellem de voksne ikke går gennem eleven, de sociale medier eller andre, men altid sker direkte mellem forældre og lærer/skolen. De har i fællesskab ansvaret for, at der er klare linjer og god stemning.

Skolen påtager sig at hjælpe elever og ansatte til en god etik for brugen af internettet og de sociale medier og udøvelse blandt andet gennem tilbud fra SSP konsulent. Som forældre på Broby Fri- og Sportsefterskole stiller vi krav til det fællesskab, der er nøgleordet på vores friskole. Det betyder at alle bærer et ansvar for at bidrage til det sociale liv på skolen, samt, at alle har et medansvar for at få tingene til at fungere også på de sociale Medier. Se i øvrigt mere i Håndbog for elever og forældre.

Det er skolens ledelse og bestyrelse meget vigtigt at en god tone holdes både på de sociale medier og i dialogen. Som hovedregel involveres bestyrelsen ikke i pædagogiske forhold, med mindre der er opstået alvorlige problemer, der hverken er blevet løst via henvendelse til skolens personale eller ledelse. I så fald kan der rettes en skriftlig henvendelse til formanden for skolens bestyrelse og altid med kopi til skolens ledelse. Sker der mod forventning overgreb på elever, ansatte eller skolen som helhed involveres bestyrelsen altid.

Med opfordring til en god disciplin og etik på internettet og en fremmet dialog.

Skoleledelsen & Bestyrelsen

Broby Friskole
Vesterågade 60
5672 Broby

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefon nummer 62631458 samt på e-mail adresse info@brobyfriskole.dk.
Skolens CVR. nr. er 61290028

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskole-loven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysnin-ger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre.
Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data (se link til
vores databehandlere).
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om personale (Oplysninger om behandling af dine persondata - personale), elever og forældre, når de forlader skolen.

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kon-taktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetræk-ningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de admini-strative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her